Žiadosť o dávku v nezamestnanosti - tlačivo

Rok 2023

Na to, aby vám mohla byť priznaná dávka v nezamestnanosti v roku 2023, je nutné vyplniť tlačivo pre podporu v nezamestnanosti. Vzor žiadosti obsahuje dve strany na vypísanie a jednu stranu s inštrukciami. Vypisovanie nie je zložité a obsahuje body podľa písmen A až L. Pozrime sa bližšie na to, ako by mal vyzerať vyplnený vzor o dávku v nezamestnanosti:

A. Žiadateľ

V tejto sekcii vypĺňate vaše osobné údaje. Do jednotlivých okienok žiadosti o podporu v nezamestnanosti vypíšte základné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, rodné číslo a dátum narodenia. Ďalej musíte uviesť telefónny a e-mailový kontakt na vás. V tejto časti nesmie chýbať ani verifikácia podľa čísla občianskeho preukazu.

Vzor žiadosti o dávku v nezamestnanosti časť žiadateľ


B. a C. Trvalý pobyt a kontaktná adresa

Táto kolónka je tiež v celku zrozumiteľná. Do políčok žiadosti o dávku v nezamestnanosti vyplňte vašu obec, ulicu, časť obce, číslo a poštové smerovacie číslo.

Podpora v nezamestnanosti - tlačivo časť trvalý pobyt


D. Vyplatenie v hotovosti alebo bankovým prevodom

V tejto časti si musíte zvoliť spôsob výplaty podpory. Ľudia si väčšinou dávajú posielať podporu na číslo účtu. Ak si dáte vyplácať peniaze na účet, financie vám prídu bankovým prevodom vo výplatnom termíne. Peniaze pri tejto možnosti väčšinou prídu skôr. Druhá možnosť je dať si poslať peniaze poštou. V tom prípade vám príde poštou šek, ktorý si následne vyberiete na ľubovoľnej pošte v rámci Slovenska.

Dávka v nezamestnanosti - výplata


E. Priebeh zamestnaní za posledné 4 roky

Pri žiadosti o dávku si musíte dať dobrý pozor na tieto kolónky. Musíte tu správne vypísať všetky vaše zamestnania. Dôležité je vedieť presne deň, mesiac a rok kedy za vás zamestnávateľ alebo ste si sami platili poistenie v nezamestnanosti.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti - priebeh zamestnaní


F. Práca v cudzine

Pri posudzovaní dávky v nezamestnanosti bude sociálnu poisťovňu zaujímať váš vzťah k cudzine. Je potrebné odpovedať na otázky, či ste poberali podporu v členskom štáte EÚ alebo ste si v nejakom inom štáte uplatnili nárok na nejakú dávku.

Dávky v nezamestnanosti - tlačivo - vzťah k cudzine


G. Údaje o platení poistného na výsluhový dôchodok

V prípade, že máte nárok na výsluhový dôchodok, je nutné v tlačive vyplniť aj bod G. Je zaujímavé, že na Slovensku existuje súbeh dávky v nezamestnanosti a výsluhového dôchodku.

Výsluhový dôchodok a podpora v nezamestnanosti


H. Údaje o dôchodku

Často býva obľúbené si skrátiť produktívny vek o pol roka. Jednoducho pred dosiahnutím dôchodkového veku odídete z práce a pôjdete poberať podporu v nezamestnanosti. Neexistuje súbeh poberania podpory a dôchodku. Musíte si vybrať. Ak máte nárok na podporu, neoplatí sa ísť na predčasný dôchodok.

Dôchodok a podpora v nezamestnanosti


I. – K. Dávky v hmotnej núdzi, zrážky zo mzdy a deti

K nasledujúcim bodom vo formulári patrí kolónka I. o poberaní dávky v hmotnej núdzi. Väčšinou je to naopak, ak vám neschvália podporu v nezamestnanosti, je možné požiadať o dávky v hmotnej núdzi. V tlačive sa v ďalšom bode uvádzajú exekučné zrážky zo mzdy. Nasledujúci odsek je o maloletých deťoch.

Formulár žiadosti o dávku v nezamestnanosti


L. Vyhlásenie žiadateľa

Musíte súhlasiť s bodmi 1-5. Vyplnené tlačivo žiadosti o dávku v nezamestnanosti je nutné vypísať pravdivo a podpísať. Okrem toho je nutné do kolónky uviesť dátum.

Vyhlásenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti


Poučenie

Celú žiadosť o dávku v nezamestnanosti môžete stiahnuť tu. Tlačivo má názov „Žiadosť o dávku v nezamestnanosti“. Posledná 3. strana nie je náročná na administratívu. Ide iba o inštrukcie a poučenie. Obsahuje 8 bodov, ktoré je nutné si prečítať a následne aj podpísať.